پوشش فسفاته روی

این پوشش ها محدوده وسیعی از وزن ها و خواص کریستالی را در بر میگیرند که از فیلمهای سنگین با کریستالهای درشت تا رسوبات میکروکریستالی نازک تغییر می کنند.
رنگ این نوع از پوشش های فسفاته از خاکستری تیره تا خاکستری روشن قابل تغییر است. با افزایش مقدار کربن فولاد، یون های فلزی سنگین محلول فسفاته کاری و یا با اسید شویی فلز پایه قبل از فسفاته کاری، پوشش ها تیره تر می شوند. پوشش های حاصل از محلول های فسفاته روی شامل اکسید کننده های فعال معمولا نسبت به آنهاییکه شتابدهنده های ملایم تر استفاده می کنند روشن تر هستند.
پوشش های فسفاته روی عمدتأ از هیورلیت با فرمول Zn3(PO4)2.4H2O و فسفولیت با فرمول شیمیایی Zn2Fe(PO4)2.4H2O تشکیل شده اند
این محققان نتیجه گرفتند که مقدار فسفر با بکارگرفتن روش غوطه وری و یک نسبت کم Zn:PO4 در محلول، بالاترین مقدار را دارد .
فسفاته های روی به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی در مقایسه با فسفاته آهن مورد توجه هستند.معمولا در صورت استفاده از این فسفاته ها به عنوان زیر لایه رنگ وزن پوششی معادلgr⁄m^2  2 -6  کافی می باشد. در صورتی که اعمال این فسفاته جهت کشش به وزنی معادلgr⁄m^2 15 نیاز دارد. در فسفاته فلزات سنگین گاهی تا gr⁄m^2 35 پوشش ایجاد می شود.
ارتباط بین مقاومت به خوردگی و انتخاب نوع شتابدهنده به نحوی به تأثیر آن در مکانیزم تشکیل فسفاته بستگی داردایجاد پوشش های فسفاته را می توان به روش های شیمیایی، مکانیکی یا الکتروشیمیایی تسریع کرد. ولی اغلب از عوامل شیمیایی که به نام تسریع کننده خوانده می شوند، استفاده می شود زیرا نه تنها باعث صرفه جویی در وقت می شوند بلکه می توان فرایند را در دمای کمتر انجام داد.

 روی