آبکاری گالوانیزه گردان بر روی قطعات ریز انجام می گیرد