آبکاری مس

آبکاری مس هم برای تزیین و هم برای اهداف کاری انجام می‌گیرد. پوشش مسی به‌طور وسیع به‌عنوان زیر لایه در دستگاه‌های چندلایه، پوشش محافظ، پوشش مانع نفوذ کربن در عملیات کربن‌دهی و پوشش انتقال حرارت به کار می‌رود. چون مس نسبتاً فلزی نرمی است، بنابراین با استفاده از فن‌های جلادهی مکانیکی یا نمدی می‌توان صافی و شفافیت آن را بهبود بخشید. پوشش‌های مسی به‌عنوان مانع یا سدی برای انبساط حرارتی عمل می‌کنند به‌ویژه در سیستم‌های چندلایه، چون لایه مس قادر است تنش‌های حرارتی ناشی از انبساط حرارتی و یا شوک حرارتی را جذب کند. به‌این‌ترتیب آسیب‌های خوردگی که در اثر ترکهای ناشی از تغییر شکل فیزیکی رخ می‌دهند با استفاده از لایه فلزی نرم نظیر مس در لایه‌های مرکب کاهش می‌یابد. در موارد آبکاری تزیینی مس به‌عنوان مرحله نهایی انجام می‌گیرد. در مواردی که دوام و جذابیت سطحی مهم باشد، پوشش مس به‌صورت تک لایه به کار می‌رود. وقتی مس در هوای آزاد قرار می‌گیرد زودگذر شده و زنگ می‌زند ازاین‌جهت باید با استفاده از پوشش‌های لاکی و پوشش‌های مقاوم به خوردگی، محافظت شود.رسوب مس در حمام‌های اسیدی یا بازی ممکن است با استفاده از برق الکترولیتی و بدون برق (محلول‌های خود محرک یا خود واسطه) انجام بگیرد. حمام‌های سیانیدی و غیر سیانیدی، پیرو فسفات‌های بازی P2O7 همراه با سولفات و فلوبرات BF4، الکترولیت‌هایی هستند که در پوشش دهی مسی استفاده می‌شوند.

مشخصات پوشش مس:

تغییرات فرایندی در طول آماده‌سازی سطح یا آبکاری، اثرات قابل‌توجهی روی کیفیت پوشش الکتریکی مس دارد. بعضی تغییرات روی چسبیدنی مس به فلز پایه و بعضی تغییرات دیگر روی شفافیت خلل و فرج، تاول زدن، خشنی، سختی و قابلت لحیم مکاری و مسطح یا هم‌تراز بودن پوشش اثر می‌گذارند.