آبکاری گالوانیزه  ثابت در رنگهای مختلف و با قابلیت نفوذ در عمق قطعه (دنده ها ، سوراخها ، داخل لوله و ...) صورت می پذیرد .

آبکاری گالوانیزه ثابت بر روی قطعات درشت و بزرگ انجام می گیرد . نمونه های از آنها را در زیر مشاهده خواهید کرد .