خدمات آبکاری آبگینه سپاهان :

آبکاری انواع فلزات با کاربرد صنعتی و تزیینی قابل اجرا می باشد .

آبکاری نیکل کروم

آبکاری نقره

آبکاری نیکل

آبکاری مس

فسفات کاری

آبکاری آب زرد

گالوانیزه

سیاهکاری یا black oxid